Subsidies & Donaties

Om in aanmerking te komen voor een subsidie dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Deze zijn vastgelegd in een reglement.

 

Subsidievoorwaarden

Voorwaarden voor de toekenning van subsidie zijn:

 • Uw onderzoek of project betreft de installatiebranche;
 • De aanvragende organisatie is toonaangevend op het gebied van kennisoverdracht of opleiden;
 • De aanvragende organisatie heeft geen winstdoelstelling;
 • Voor het project is binnen uw eigen organisatie onvoldoende financiering mogelijk;
 • Uw project heeft een maximale looptijd van 2 jaar. Voor promotieonderzoek geldt een maximale looptijd van 5 jaar;
 • Het gevraagde subsidiebedrag betreft maximaal 50% van de totale projectkosten;
 • De aanvragende organisatie rapporteert jaarlijks aan Stichting PIT over de wijze waarop het subsidiebedrag is ingezet, het verloop van het project en de behaalde resultaten;
 • In publiciteitsuitingen over het project, wordt het logo van Stichting PIT vermeld;
 • Het project dient te starten binnen een periode van 1 jaar na de datum waarop de subsidie door de Stichting PIT is toegezegd. Indien het project binnen deze termijn niet gestart is, dan vervalt de subsidietoezegging.

Wilt u nadere informatie hebben over de voorwaarden waaronder subsidie wordt verleend? Kijk hier voor de voorwaarden, zoals deze zijn vastgelegd in het reglement.

 

Subsidie aanvragen

U kunt gedurende het hele kalenderjaar subsidie voor uw project aanvragen. Het aanvraagformulier kunt u downloaden. Stuur het ingevulde formulier samen met een kopie van de statuten van uw organisatie én een uittreksel van uw inschrijving bij de kamer van koophandel naar Stichting PIT.

 

Beoordeling van de aanvragen

Bij de beoordeling van de ingediende aanvragen bekijkt het bestuur van Stichting PIT onder andere in hoeverre uw aanvraag bijdraagt aan de realisatie van de doelstelling van Stichting PIT. Bij de beoordeling bekijken we tevens hoeveel beslag het totaal aan subsidieaanvragen legt op de financiële middelen van de stichting. Indien nodig maken we bij de beoordeling van aanvragen gebruik van externe expertise.

Bij de inhoudelijke beoordeling van subsidieaanvragen hanteert Stichting PIT de volgende rangorde:

 1. Projecten gericht op opleidingen en/of kennisoverdracht;
 2. Projecten over technische onderwerpen. Daarbij moet het gaan om praktisch toepasbaar onderzoek, waarvan de resultaten breed beschikbaar worden gesteld aan de branche.
 3. Projecten over economische onderwerpen.

Op de pagina projecten vindt u een overzicht van de projecten die tot op heden door Stichting PIT zijn gesubsidieerd.