Projecten naar aanvrager

Jaar:Aanvrager
van het subsidieverzoek:
Omschrijving van het project voor de website  
2004TU/Eindhoven
Prof. dr. J.E.M.H. van Bronswijk
Promotieonderzoek "Healthy Buildiing Services for the 21th Century
2004ISSOStructurele financiering voor 3 jaren
2004SAVIGarantstelling voor eventuele tekorten in de jaren 2004 en 2005
2004TU/Eindhoven
Prof. ir. W. Zeiler
Promotieonderzoek “Closing the gap between design
theory and practice: integral design methodology in the context of sustainable comfort systems
2004TU/Eindhoven
Prof. ir. W. Zeiler
Promotieonderzoek “Integral design methodology in
the context of active facades, design support methodology for multidisciplinary product innovation”
2005TU/Eindhoven
Prof. ir. W. Zeiler
Promotieonderzoek “Closing the gap between design,
engineering and installation practice for comfort (HVAC) systems; integral design methodology in the context of collaborative engineering
2005Donatie Aardbeving AziëDonatie aan "De Samenwerkende Hulporganisaties in Den Haag"
2005Savi c.q. SMINieuwe garantstelling SMI
2006TNONieuwe masteropleiding Construction, Management & Engineering
2006ISSOVoorfinanciering digitalisering publicaties
2006TVVLVerzoek bijdrage voor lezingenmiddag Onderwijs Installatietechniek
2006TU/Eindhoven
Prof. Ir. W. Zeiler
Tegemoetkoming voor kosten van 2 promovendi aan
congressen en kosten van 16 meetsessies.
2006Vabi Software BVVoorfinanciering van een nieuwe ontwikkelomgeving
2007TU/Eindhoven
Prof. dr. J.E.M.H. van Bronswijk
Onderzoeksvoorstel naar “Koelbehoeften van ouderen
met en zonder dementie”.
2007ISSOToekenning van een subsidie voor de jaren 2007, 2008 en 2009
2007TU/Eindhoven
Prof. dr. ir. J.L.M. Hensen
Bruikbaarheid van CFD bij het prestatiegericht ontwerpen
van het binnenmilieu.
2007ISSORealisatie publicatie Betonkernactivering en instructie-/
lesmateriaal.
2007NOVBSubsidieaanvraag voor het aanpassen van de opleidingen
in de sprinklerbranche.
2007TU/Eindhoven (UCB);
Prof. dr. J.E.M.H. van Bronswijk en Prof. ir. G.J. Maas
Promotieonderzoek “Bouw- en installatietechnologie voor
de levensloopbestendige woning”(Aging in place).
2007PITOnderzoek naar opleidingen installatietechniek op HBO- en WO-niveau
2008UCBSubsidieverzoek voor het lustrum Value Development in
Construction Management (VDCM-symposium)
2008KvK Gooi- en EemlandOrganisatie “week van de techniek” in Het Gooi voor
leerlingen van basisscholen.
2008TU/Eindhoven
Prof. ir. W. Zeiler
Vergoeding van deelname aan conferenties en de
daarbij behorende reiskosten.
2008TU/E- UCB
Prof. dr. J.E.M.H. van Bronswijk
Onderzoek naar een "universeel home automation systeem voor Gerontologisch bouwen"
2009TU/Eindhoven - WOISubsidieaanvraag Academische uitstroom
installatietechnologie/ aanstelling fellow
2009TU/Eindhoven/ Brainport
Prof. dr. ir. W. Schaefer
Subsidieaanvraag Kennis cluster Energie Nul wijken.
2009TU/Delft en Cartesius-
instituut via UNETO-VNI
Promotieonderzoek via Prof. Dr. ir. Van Hal van
“slim”energiemanagement voor huishoudens
2009ISSODuurzaam beheer en onderhoud van klimaat-
installaties
2009ISSOOntwerp, installatie en beheer sprinklerinstallaties
2010ISSOLeergang ventilatie in woningen
2010TU/Eindhoven
Prof. Dr. ir. J.L.M. Hensen
Financiële ondersteuning van een 6 maanden durend
werkbezoek in de USA
2010ISSOSubsidieaanvraag Handboek en Leergang Zonne-energie
2010ISSOSubsidieaanvraag masterplan publicatie 72 “individuele
grondgebonden elektrisch aangedreven warmtepompinstallaties voor verwarmen/passief koelen en warmtapwater in woningen”.
2010ISSOSubsidieaanvraag Herziening Publicatie 7
“Grondleidingen warmtetransport”
2010ISSOContinuering van eerder genomen besluit om de subsidie
voor “Algemene kosten voor projecten” nog 3 jaar voort te zetten.
2010ISSOProcesengineering
2010ISSOLeidingnetberekening
2010Studievereniging MollierFinanciële ondersteuning van deze studievereniging
van de TU/Eindhoven
2010Stichting Kwaliteitsborging
Installatiesector (KBI)
Financiering aanvullende kosten n.a.v. Europese verplichtingen voor certificatieschemabeheerders die zijn ontstaan door de Raad van Accreditatie.
2011ISSOHet ontwikkelen van kenniskaarten voor de uitvoerende installatietechnici.
2011ISSOOpstellen van een publicatie over Luchtgordijnen
2011ISSOOpstellen van een publicatie over Grootkeukenventilatie
2011SMISamenstellen van een
Handboek Bouwrecht voor installatiebedrijven
2011ISSOProject BIM-proces in de installatiesector.
2011ISSOProjectplan Thermische behaaglijkheid
2011ISSOLegionellabesmettingen in zorginstellingen
2012ISSOOntwikkelen van KennisKaarten voor Sanitair-
en Riooltechniek
2012ISSOFinancieringsaanvraag Ontwerpinstrumenten
kleinere installatiebedrijven
2012TU/Eindhoven
prof. ir. E. Nelissen
Promotieonderzoek Energiebesparing musea
2012ISSOFinancieringsaanvraag publicatie biomassaketels
2012TVVL /TU/dPromotieonderzoek “Performative Microforests”
(Developing guidelines + a metric system to integrate microforsts into building offices to improve occupant comfort + worker and building performance).
2012ISSOOntwikkelen van een gezamenlijke publicatie door ISSO en
NEN met als onderwerp “Installatiegeluid in woningen en woongebouwen”
2012ISSOHerziening ISSO-publicatie 77 en Kleintje. “Installaties voor
levensloopbestendig wonen: functies, ontwerp en uitvoering”.
2012Fontys HogescholenSubsidie voor het ontwikkelen van
“Het verpleeghuis van de toekomst”.
2012NOVB3 aanvullende projectvoorstellen.
2012ISSOVerzoek om een structurele bijdrage voor de komende
jaren.
2012ISSOFinancieringsaanvraag voor de herziening van
ISSO 60 en Kleintje U- en R-waarden.
2012ISSOHerziening Kleintje Riolering
2012ISSOPublicatie Phase Change Materials
2012ISSOPublicatie Geothermie
2012TU/e en WOIAcademische uitstroom installatietechnologie /
aanstelling fellow.
2013ISSOFinancieringsaanvraag Alternatieve technieken
legionellapreventie.
2013ISSOFinancieringsaanvraag publicatie Brandstofcel als kansrijke
alternatieve energiebron voor de installatiesector.
2013ISSOFinancieringsaanvraag Europese vertegenwoordigingen
2013ISSO(C0-)financieringsaanvraag project Optimalisatie uitvraag
RGD-contracten.
2013TU/Eindhoven
Prof. W. Zeiler
Instemming met het verzoek de kosten van een 2e promotie
plaats te vergoeden in het kader van een Impulsprogramma van het College van Bestuur van de TU.
2013TU/Eindhoven
Prof. W. Zeiler
Promotieonderzoek EuroTech Integrated Energy-
Efficient Building Service Control Design
2013UNETO-VNIFinancieringsaanvraag BIM; Invoering van een uniforme
aanlevering van objectinformatie.
2013Studievereniging MollierTegemoetkoming in de kosten voor het academisch jaar
2013-2014 en een bijdrage in de kosten van een studiereis.
2013ISSOMonitoren SPF
2013ISSOFinancieringsaanvraag voor het opstellen van Kenniskaarten
en de uitgave van Meetmethoden installaties.
2013Intern beraad Stichting
PIT over financiering ISSO
Structurele verhoging van de bijdrage over de jaren
2014 en 2015 .
2014KWR BVOnderzoek Efficiënte bereiding warm tapwater
2014TU Delft
Prof. van der Hoek
Onderzoek Effect of residential sprinklers on water
quality in domestic systems
2014ISSOProjectplan Gaswerkbladen
2014S.v.b.p.s. Mollier
(TU Eindhoven)
Sponsorschap studiejaar 2014 / 2015
2014TVVLOntwikkeling e-learning modulen
2014ISSOBijzondere verwarmings- en koeltechnologieën
2014ISSOschenking i.v.m. 40-jarig bestaan ISSO
2014TU/EindhovenModellering van gebouwgebruikersinvloeden in gebouw-
prestatiesimulatie
2014TU/EindhovenSmart Demand Management in Buildings
2015ISSOHerziening warmteverliesberekeningen
2015UNETO-VNIETIM RT
2015S.v.b.p.s. Mollier
studiereis Brazilië
2015TU/EindhovenContinuering aanstelling Fellow Installatietechnologie
2015S.v.b.p.s. Mollier
(TU Eindhoven)
Sponsoring studiejaar 2015 / 2016
2015ISSOAlgemene bijdrage voor 2016,2017 en 2018 op basis van een jaarplan
2016Studievereniging Mollierstudiereis Brazilië
2016Programmamanagement InstallatiesectorCO dossier deelprojecten via UNETO-VNI kwaliteit en vakmanschap
2016Programmamanagement InstallatiesectorIntegrale Kwaliteitsborging deelprojecten via UNETO-VNI kwaliteit en vakmanschap
2016Programmamanagement InstallatiesectorLedenzoeker op kwaliteit deelprojecten via UNETO-VNI kwaliteit en vakmanschap
2016Programmamanagement InstallatiesectorKorte onderzoeken Expertgroep Klimaattechniek deelprojecten via TVVL energietransitie en duurzaamheid
2016Programmamanagement InstallatiesectorUniforme Objecten Bibliotheek (VABI deel) deelprojecten via UNETO-VNI kwaliteit en vakmanschap zie ook 2016-20
2016WOIProfileringsstoel Building Services TU Delft
2016WOISense Lab TU Delft
2016Center for People and BuildingPrestatieverbetering door uw kantoor
2016ISSOUitbreiding SoundSpotSim
2016Programmamanagement InstallatiesectorGezonde, comfortabele en levensloop geschikte gebouwen
2016Programmamanagement InstallatiesectorOnderzoek energiescenariostudie
2016Technische Universiteit DelftComfort en gedrag monitoring in woningen
2016TU/e Studievereniging MollierStudiereis Zuid-Korea
2016TU/e Studievereniging MollierSponsorverzoek
2016WOIVoortzetting Fellow Installatietechniek
2016Programmamanagement InstallatiesectorUniforme Objecten Bibliotheek (PIT deel) deelprojecten via UNETO-VNI kwaliteit en vakmanschapverzoek
2016Programmamanagement InstallatiesectorHet project “Radar, innovatieonderzoek innovaties in de sector”.
2016Programmamanagement InstallatiesectorEnergietransitie en Duurzaamheid
2017TVVLContinueren leerstoel gebouw gebonden installaties
2017TUeEnergiesysteemintegratie & Big Data
2017ISSOOntwikkeling WKO-tool
2017TVVLFijnstofproject
2017ISSOEuropese werkzaamheden stichting ISSO
2017Studievereniging Molliersponsoring studiejaar 2017/2018
2017Studievereniging Mollierstudiereis Chicago
2017Programmamanagement InstallatiesectorLeerlijnen Ventilatie
(in het kader van het programma "Gezond Binnen")
2017Programmamanagement InstallatiesectorNationale praktijkrichtlijn ventilatie (NTR 1088)
(in het kader van het programma "Gezond Binnen")
2017Programmamanagement InstallatiesectorToepassing methodiek binnenmilieulabel
(in het kader van het programma "Gezond Binnen")
2017Programmamanagement InstallatiesectorOnderzoek Fijnstofreductie in en om gebouwen
(in het kader van het programma "Gezond Binnen")
2018Programmamanagement InstallatiesectorEnergietransitie en Duurzaamheid
- Doorontwikkelen snel-inspectie protocollen
2018Programmamanagement InstallatiesectorEnergietransitie en Duurzaamheid
- Actualisatie Handboek Zonne-energie
2018Programmamanagement InstallatiesectorEnergietransitie en Duurzaamheid
- Uitbreiding Leerlijn Zonne-energie met "inspecteren en opleveren van
PV-installaties
2018Programmamanagement InstallatiesectorEnergietransitie en Duurzaamheid
- Fundamenten "Duurzaam" in Handboek Installatietechniek
2018Programmamanagement InstallatiesectorEnergietransitie en Duurzaamheid
- Ontwikkelen Leerlijn Power Quality
2018Programmamanagement InstallatiesectorEnergietransitie en Duurzaamheid
- Diverse activiteiten voor vergroten van het vakmanschap Duurzame
technieken
2018UNETO-VNIOndersteuningsaanvraag Center of Expertise Smart Studies in
Building Technology
2018Samenwerkende kennisorganisatiesOndersteuningsaanvragen voor:
a. Energietransitie en Duurzaamheid
b. Digitalisering
c. Gezonde Gebouwen
2018ISSODigitale tool voor klimaatinstallaties
2018KWR WaterNieuwe sanitatie - organisch keukenafval via Riool
2018Studievereniging MollierSponsorbijdrage studiejaar 2018/2019
2018Studievereniging MollierBijdrage studiereis Tokyo 2019
2018Samenwerkende kennisorganisatiesEnergie en Duurzaamheid - Ontwerpstrategie Circulaire Gebouwinstallaties
2018Samenwerkende kennisorganisatiesEnergie en Duurzaamheid - Warmtapwaterconcepten hoogbouw
2018Samenwerkende kennisorganisatiesEnergie en Duurzaamheid - Herziening Publicatie "Cijfers en Tabellen
2018Samenwerkende kennisorganisatiesGezonde gebouwen - Én Én gebouwen
2018Samenwerkende kennisorganisatiesGezonde gebouwen - Kwaliteitsregeling Luchtinstallaties u-bouw
2018Samenwerkende kennisorganisatiesWonen Welzijn Zorg - Ontwikkeling proposities deelmarkten Wonen, Welzijn, Zorg
2018Samenwerkende kennisorganisatiesProgramma Algemeen - Connect 2035-2040
2018WOIAanvullende subsidie Project Praktijk leerstoel Installatietechniek TU Delft