Statuten

Artikel 1. Naam en zetel.

1.1. De naam van de stichting is: Stichting Promotie Installatietechniek (PIT) (“Stichting”).

1.2. Zij is statutair gevestigd te ’s-Gravenhage.


Artikel 2. Doel en middelen.

2.1. De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de technische, economische en wetenschappelijke ontwikkeling van de installatiebranche en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de meest ruime zin van het woord.

2.2. De Stichting heeft voorts tot doel het beleggen van haar vermogen in effecten of andere solide middelen op grond van een daartoe strekkend besluit van het bestuur.

2.3. De Stichting tracht haar doel te bereiken door:

a. het verstrekken van financiële middelen in de vorm van subsidies, donaties -een en ander in de meest ruime zin van het woord – aan instellingen en organisaties wier activiteiten zich richten op de in lid 1 van dit artikel genoemde doelstelling;
b. alle wettige middelen, welke voor haar doel bevorderlijk zijn.


Artikel 3. Vermogen.

3.1. Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door:

a. het afgezonderd kapitaal;
b. het jaarlijks batig saldo;
c. alle overige baten.


Artikel 4. Bestuur.

4.1. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste drie (3) en ten hoogste vijf (5) leden.

4.2. In geval van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een bevoegd bestuur.

4.3. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur dat daartoe besluit met algemene stemmen. Het bestuur kan kwaliteitseisen stellen aan bestuursleden, die nader zijn uitgewerkt in een bestuursreglement. Bij een besluit met algemene stemmen kan het bestuur ontheffing verlenen aan de kwaliteitseisen.

4.4. De benoeming van een lid van het bestuur geschiedt voor een periode van vijf (5) jaren. Aftredende leden van het bestuur kunnen terstond worden herbenoemd.

4.5. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter aan.

4.6. Het bestuur is bevoegd, onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheden, een thesaurier met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen middels verlening van een volmacht.

4.7. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Artikel 5. Taken en bevoegdheden.

5.1. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting.

5.2. Het bestuur kan, al dan uit zijn midden, met betrekking tot enig onderwerp commissies instellen voor het geven van gericht advies.

5.3. Het bestuur kan reglementen vaststellen waarin die onderwerpen worden geregeld welke niet in deze statuten zijn vervat.

5.4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsook tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.


Artikel 6. Werkwijze.

6.1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in een gemeente in Nederland als bij de oproeping bepaald.

6.2. Het bestuur vergadert zo vaak als noodzakelijk. De voorzitter leidt de vergaderingen. Ingeval van zijn ontstentenis of belet wordt hij daarin vervangen door de vice-voorzitter.

6.3. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de thesaurier met in achtneming van een termijn van tenminste negen (9) dagen tussen de dag van oproeping en de dag van vergadering. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

6.4. Voor zover het bestuur uit tenminste drie (3) bestuursleden bestaat kan het bestuur slechts rechtsgeldige besluiten nemen in een vergadering waarin tenminste drie (3) bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het in de vorige zin genoemde quorum niet op de vergadering aanwezig is, zal een nieuwe vergadering worden belegd waarin – na inachtneming van lid 3 van dit artikel – over dezelfde onderwerpen rechtsgeldig besluiten genomen kunnen worden ongeacht het aanwezig aantal bestuursleden. Bestuursleden kunnen zich in een vergadering slechts laten vertegenwoordigen door een ander bestuurslid.

6.5. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de thesaurier. De notulen worden vastgesteld en getekend door de voorzitter en de thesaurier. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

6.6. Het bestuur kan besluiten nemen zonder te vergaderen, mits dit besluit schriftelijk (inbegrepen per fax of andere algemeen aanvaarde communicatiemiddelen) is neergelegd en alle leden van het bestuur met het besluit en de wijze van besluitvorming hebben ingestemd.


Artikel 7. Vertegenwoordiging.

7.1. De Stichting wordt vertegenwoordigd hetzij door het bestuur, hetzij door de voorzitter tezamen met één van de andere bestuursleden.


Artikel 8. Boekjaar. Jaarstukken

8.1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

8.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

8.3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting te maken en op papier vast te stellen.

8.4. Het bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Stichting gedurende zeven jaren te bewaren.


Artikel 9. Thesaurier

9.1. Het bestuur laat zich bijstaan door een door hem aan te stellen thesaurier, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, die met het beheer van de gelden van de Stichting is belast.

9.2. De thesaurier is geen lid van het bestuur en heeft dan ook geen stemrecht. Het bestuur kan aan de thesaurier procuratie verlenen in de vorm van een algemene of beperkte doorlopende volmacht.

9.3. De thesaurier voert het beheer over de middelen van de stichting. Hierover legt hij jaarlijks, en onder overlegging van een accountantsrapport inzake de jaarrekening, aan het bestuur rekening en verantwoording af. De thesaurier kan zich bij de uitvoering van zijn taak doen bijstaan door een derde.

9.4. De thesaurier is verantwoordelijk voor de notulen van de vergaderingen van het bestuur. Hij draagt zorg voor de oproepingen voor de vergaderingen en het toezenden van de agenda en notulen.


Artikel 10. Statutenwijziging

10.1. Besluiten tot wijziging van de statuten kunnen slechts worden genomen in een vergadering van het bestuur, waarin tenminste drie/vierde van het aantal leden van het bestuur aanwezig is en mits alle aanwezige leden van het bestuur instemmen met de voorgestelde wijziging. De tekst van de voorgestelde statutenwijziging dient bij de oproeping te zijn gevoegd.

10.2. Voor een besluit tot wijziging van artikel 2 van de statuten is vereist dat alle leden van het bestuur aanwezig zijn en alle leden van het bestuur instemmen met de voorgestelde wijziging.

10.3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

10.4. Het bestuur draagt zorg dat een authentiek afschrift van de wijziging alsmede van de gewijzigde statuten wordt neergelegd ten kantore van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de Stichting haar zetel heeft.


Artikel 11. Ontbinding en vereffening.

11.1. Een besluit tot ontbinding van de Stichting kan slechts worden genomen in een vergadering van het bestuur, waarin tenminste drie/vierde van het aantal leden van het bestuur aanwezig is en mits alle aanwezige leden van het bestuur instemmen met het voorgestelde besluit tot ontbinding. De tekst van het voorgestelde besluit tot ontbinding dient bij de oproeping te zijn gevoegd.

11.2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

11.3. De vereffening geschiedt door het bestuur, dan wel door een door hem aan te wijzen vereffenaar(s).

11.4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 10 lid 4.

11.5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

11.6. Het bestuur bepaalt de bestemming van het batig saldo van het vermogen van de Stichting, zulks zoveel mogelijk in overeenstemming met haar doel.

11.7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.


Artikel 12.

12.1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten of een reglement niet voorzien, beslist uitsluitend het bestuur.


De akte van statutenwijziging is verleden op 28 september 2006
De Stichting PIT is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden onder nummer 41151228