Reglement toekennen subsidies en donaties

Reglement voor het toekennen van subsidies en donaties.
Aangepast n.a.v. bestuursvergadering van 7 maart 2017

Considerans

De Stichting Promotie Installatietechniek (PIT) bepaalt de bestemming van het batig saldo van
het nog resterend vermogen van voorheen de Stichting Centraal Bureau voor de Verwarmingsindustrie (CBVI) in overeenstemming met het bepaalde in de statuten.

Uit hoofde hiervan heeft de Stichting PIT ten doel het bevorderen van de technische,
economische en wetenschappelijke ontwikkeling van de installatiebranche en al hetgeen met
het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de meest
ruime zin van het woord.

De Stichting PIT tracht haar doel in het bijzonder te bereiken door het verstrekken van financiële
middelen en donaties – een en ander in de meest ruime zin van het woord – aan instellingen en
organisaties in de installatiebranche wier activiteiten zich richten op de in de vorige alinea
genoemde doelstelling.

In dit reglement heeft het bestuur van de Stichting PIT de uitgangspunten vastgelegd die zullen
worden gehanteerd bij het toekennen van subsidies en donaties.

Artikel 1. De doelstelling van de Stichting PIT

1.1.
De doelstelling van de Stichting PIT is in het bijzonder gericht op het bevorderen van het
kennisniveau en de aantrekkingskracht van de installatiebranche, waarbij promotie en innovatie
van de branche kenmerkende trefwoorden zijn.

1.2.
Door het bestuur van de Stichting PIT zal bij het beoordelen van aanvragen de navolgende
rangorde worden aangehouden:
• Opleidingen in de meest brede zin (tenzij er al subsidiestromen zijn);
• Techniek, waarbij het doel moet zijn: gericht en praktisch toepasbaar onderzoek dat breed beschikbaar is voor de branche;
• Economische onderwerpen.

Artikel 2. Wie kunnen subsidies of donaties aanvragen?

2.1.
Subsidies of donaties kunnen worden aangevraagd door organisaties die zich, zonder
winstoogmerk, bezig houden met de belangenbehartiging in de disciplines werktuigbouwkunde
en elektrotechniek in de installatiebranche; een en ander in de ruimste zin van het woord.

2.2.
Een belangrijke voorwaarde is dat de aanvragende organisatie toonaangevend is op het gebied
van kennisoverdracht en /of opleidingen en/of het bevorderen van de aantrekkingskracht van de
branche.

2.3.
Aanvragen voor subsidies of donaties door of voor privé-personen zullen niet worden gehonoreerd.

Artikel 3. Waarvoor kan een subsidie of donatie worden aangevraagd?

3.1.
Subsidies of donaties kunnen worden aangevraagd voor projecten met – in principe – een
maximale looptijd van 2 jaar die passen binnen de doelstelling van de Stichting PIT en waarvoor
binnen de eigen financieringsmogelijkheden van de aanvragende organisatie geen volledige dekking is te vinden. Reeds gerealiseerde projecten komen niet voor een bijdrage van de Stichting PIT in
aanmerking,

3.2.
Bij promotieonderzoeken aan een (Technische) Universiteit geldt een maximale looptijd van 5
jaar.

3.3.
Bij het verstrekken van subsidies of donaties door de Stichting PIT zal er, ter onderstreping
binnen de installatiebranche van het draagvlak voor het betreffende project, het
promotieonderzoek etc. (hierna: het project) in principe altijd sprake moeten zijn van een substantiële
cofinanciering.

3.4.
Uitgangspunt is ook dat het toepassen van de verworven kennis geborgd moet zijn binnen de
organisaties in Nederland die zich richten op de belangenbehartiging van de installatiebranche.

3.5.
Er zullen geen subsidies of donaties aan organisaties worden verleend ter dekking van
exploitatietekorten van de organisatie die zijn of dreigen te ontstaan.

3.6.
Een uitzondering op artikel 3.5 wordt gemaakt voor het continueren van eerdere toezeggingen,
lidmaatschappen etc. aan organisaties die voldoen aan de criteria, zoals gesteld in artikel 2.1.

Artikel 4. Wanneer en hoe kan een subsidie of donatie worden aangevraagd?

4.1.
Subsidies en donaties kunnen gedurende het gehele (kalender)jaar worden aangevraagd.

4.2.
De Stichting PIT zal de mogelijkheid van het aanvragen van subsidies of donaties gericht onder
de aandacht brengen van organisaties die hiervoor in aanmerking komen. Voor het aanvragen
van subsidies of donaties zal een aanvraagformulier ter beschikking worden gesteld.

4.3.
Voorwaarde voor het aanvragen van subsidies of donaties is dat de aanvraag wordt ingediend
door of namens het bestuur van de aanvragende organisatie. Aanvragen worden ingediend
door middel van het aanvraagformulier, waarbij tevens de Statuten en een uittreksel van de
Kamer van Koophandel van de aanvragende organisatie worden meegestuurd. Aanvragen voor
de ondersteuning van promotieonderzoeken worden ingediend door de onderwijsinstelling. De
aanvraag vermeldt tevens of de gevraagde bijdrage inclusief of exclusief BTW is.

4.4.
De aanvraag bevat een omschrijving van het project waarvoor een financiële ondersteuning
wordt gevraagd, alsmede een begroting waaruit de gevraagde bijdrage als tekort in de
financiële dekking van het project blijkt. De Stichting PIT ondersteunt in principe maximaal 50%
van de kosten van het project.

Artikel 5. Hoe zullen aanvragen voor een subsidie of donatie worden beoordeeld?

5.1.
Het bestuur van de Stichting PIT respecteert de beleidsmatige besluiten van aanvragende
organisaties en zal zich onthouden van een inhoudelijke discussie over aard en omvang van de
aanvraag van een subsidie of donatie.

5.2.
Bij het beoordelen van de aanvraag zal, naast de directe aansluiting op de doelstellingen van de stichting, tevens de praktische toepassing alsmede de brede landelijke beschikbaarheid van de resultaten van het project voor de installatiebranche, in de toekenning van de bijdragen worden meegewogen.

5.3.
Indien de aanvraag, naar het oordeel van het bestuur van de Stichting PIT, onvoldoende
duidelijk is om zich daarover een oordeel te vormen, zal aan de aanvragende organisatie een
nadere toelichting worden gevraagd.

5.4.
Het bestuur van de Stichting PIT zal zich, zo nodig samen met externe deskundigen, zo snel mogelijk een oordeel vormen over het totaal van de aanvragen, de relevantie in relatie tot de doelstelling van de Stichting PIT en het beslag op haar financiële middelen.

5.5.
Het besluit van het bestuur met betrekking tot de aanvraag zal op een zo kort mogelijke termijn schriftelijk aan de aanvrager worden medegedeeld.

Artikel 6. Voorwaarden voor toekenning van de subsidie

6.1.
De toegekende financiële ondersteuning is een maximum bedrag. De stichting PIT verstrekt, tenzij hier nadrukkelijk andere afspraken over zijn gemaakt, een voorschot van in principe 50 % bij de aanvang van het project, 30 % halverwege de realisatie van het project en 20 % na de financiële verantwoording.”.
De laatste betaling bij promotieonderzoeken vindt plaats nadat de desbetreffende publicatie is ontvangen.
Na afloop van het project bepaalt het bestuur van de Stichting PIT aan de hand
van de financiële verantwoording, de definitieve hoogte van de financiële ondersteuning.

6.2.
De subsidie bedraagt vanaf 1% tot, in uitzonderlijke gevallen, maximaal 50 % van de projectkosten, waarbij de bijdrage vanuit PIT met name een stimuleringsbijdrage betreft.

6.3.
Het project dient te starten binnen een periode van 1 jaar na de datum waarop de subsidie door de Stichting PIT is toegezegd..
Indien het project binnen deze termijn niet gestart is, dan vervalt de subsidietoezegging.

6.4.
Mocht gedurende de looptijd van het project omstandigheden plaatsvinden op grond waarvan
het project wijzigt, is de aanvrager gehouden de Stichting PIT daar zo spoedig mogelijk van op
de hoogte te stellen door het indienen van een nieuwe aanvraag waarin de wijzigingen zijn
verwerkt. De Stichting PIT zal binnen een termijn van 30 dagen aangeven in hoeverre de
toegezegde financiële bijdrage gestand wordt gedaan,

6.5.
Omdat naamsbekendheid en zichtbaarheid in de maatschappij van groot belang zijn voor de
Stichting PIT, wordt bij toezegging altijd gevraagd naam en logo van de Stichting PIT te
vermelden in publiciteitsuitingen van het project.

6.6.
Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager dat de financiële bijdrage van de Stichting PIT
nimmer zal kunnen worden aangemerkt als betaling van loon.

6.7.
De Stichting PIT kent geen bezwaar- of beroepsprocedure.

Artikel 7. Verantwoording

7.1 .
Organisaties zullen verantwoording moeten afleggen over de wijze waarop een toegekende
subsidie is aangewend.

7.2.
Tenzij anders met de Stichting PIT is overeengekomen, zal binnen drie maanden na afloop van
het project waarvoor subsidie is verleend, aan de Stichting PIT een eindrapport worden
toegezonden. Het eindrapport bevat een beschrijving van zowel het verloop van het project als
van de resultaten daarvan.

7.3.
Aan de Stichting PIT zal eveneens verantwoording worden afgelegd over de beschikbaar
gestelde financiële middelen. Deze verantwoording moet worden voorzien van een
accountantsverklaring.

7.4.
Indien een subsidie is verstrekt voor een project dat zich over meerdere jaren uitstrekt zal de
verantwoording over de beschikbaar gestelde financiële middelen en de voortgang van het
project in beide jaren moeten worden gegeven.

7.5.
Indien de verantwoording niet voldoet aan de richtlijnen van de Stichting PIT of indien uit de
verantwoording blijkt dat de financiële bijdrage niet is aangewend overeenkomstig de aanvraag,
is de aanvrager gehouden de bijdrage terug te betalen.

7.6.
Organisaties dienen er tevens zorg voor te dragen dat de bereikte resultaten en bevindingen branche breed worden uitgedragen en beschikbaar worden gesteld.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1.
In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting PIT.

8.2.
Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van de Stichting PIT in zijn vergadering van 2 december 2014.

*****