Overzicht baten en lasten 2018/2017

Hierna volgt een beknopt overzicht van de baten en lasten over 2018, met ter vergelijking de cijfers over 2017:

In duizenden euro’s 2018 2017
Baten
Interestbaten 0 2
(A) 0 2
Lasten
Kosten Secretariaat 16 17
Reis-, verblijf en vergaderkosten 31 29
Algemene kosten 42 41
Subsidies en donaties 299 597
(B) 388 684
Resultaat (A-B) (388) (682)

Opgemerkt dient te worden dat per 14 juni 2019 nog een bedrag in aanmerking moet worden genomen van € 510.031,= aan nog lopende verplichtingen. Dit bedrag vloeit voort uit nog niet afgewikkelde en/ of gestarte onderzoeken welke door de PIT zijn toegezegd.