Overzicht baten en lasten 2017/2016

Hierna volgt een beknopt overzicht van de baten en lasten over 2017, met ter vergelijking de cijfers over 2016:

In duizenden euro’s 2017 2016
Baten
Interestbaten 2 17
(A) 2 17
Lasten
Kosten Secretariaat 17 16
Reis-, verblijf en vergaderkosten 29 30
Algemene kosten 41 42
Subsidies en donaties 597 630
(B) 684 718
Resultaat (A-B) (682) (701)

Opgemerkt dient te worden dat per 22 juni 2018 nog een bedrag in aanmerking moet worden genomen van € 515.524,= aan nog lopende verplichtingen. Dit bedrag vloeit voort uit nog niet afgewikkelde en/ of gestarte onderzoeken welke door de PIT zijn toegezegd.