Overzicht baten en lasten 2016/2015

Hierna volgt een beknopt overzicht van de baten en lasten over 2016, met ter vergelijking de cijfers over 2015:

In duizenden euro’s 2016 2015
Baten
Interestbaten 17 37
(A) 17 37
Lasten
Kosten Secretariaat 16 21
Reis-, verblijf en vergaderkosten 30 29
Algemene kosten 42 50
Subsidies en donaties 446 421
(B) 534 521
Resultaat (A-B) (517) (484)

Opgemerkt dient te worden dat per juli 2017 nog een bedrag in aanmerking moet worden genomen van € 823.700,= aan nog lopende verplichtingen. Dit bedrag vloeit voort uit nog niet afgewikkelde en/ of gestarte onderzoeken welke door de PIT zijn toegezegd.